top of page
Szukaj

Wniosek do GITD o odcinkowy pomiar prędkości na trasie S2 POW

Warszawa, dnia 04. marca 2021 roku


Stowarzyszenie

Ekrany Akustyczne dla Wawra

ul. Cygańska 2

04-815 Warszawa

Pan Alvin Gajadhur

Główny Inspektor Transportu Drogowego

Al. Jerozolimskie 94

00 - 807 Warszawa


Dot.: odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od „mostu Południowego” do węzła „Lubelska” (dalej POW).


WNIOSEK z art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego


Stowarzyszenie Ekrany Akustyczne dla Wawra, którego cele obejmują m.in.:

- działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ochrony przed hałasem na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy i jej otoczenia;

- występowanie do organów rządowych i samorządowych oraz instytucji publicznych i prywatnych w sytuacji zagrożeń ochrony środowiska naturalnego i zagrożeń przed hałasem i wibracjami na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,

uwzględniając bardzo liczne głosy mieszkańców, których miejsca zamieszkania stanowią lokalizacje narażone na uciążliwy hałas, w związku z otwarciem w dniu 22 grudnia 2020 roku fragmentu drogi ekspresowej S2 będącej częścią POW zwraca się z wnioskiem o:


instalację urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości wzdłuż POW, przebiegającego w obrębie dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na odcinku od „mostu Południowego” do węzła „Lubelska”.


UZASADNIENIE


W związku z licznymi głosami mieszkańców (ponad 1100) odnotowano poważny problem jakim jest nadmierny hałas związany z ruchem pojazdów na drodze ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku przebiegającym przez dzielnicę Warszawa-Wawer. Nadmierny hałas negatywnie oddziaływuje na zdrowie i komfort życia mieszkańców naszej dzielnicy, także zwierząt.


Oddziaływanie hałasu ma negatywny wpływ na kondycję człowieka, na jego zdrowie, w szczególności na układ nerwowy i psychikę oraz na narządy wewnętrzne. Szkodliwe działanie hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, drażliwością, podwyższonym ciśnieniem krwi, bólem i zawrotami głowy, czasowymi lub trwałymi uszkodzeniami słuchu, występowaniem szumów usznych. Hałas jest szczególnie szkodliwy dla układu nerwowego małych dzieci, gdyż budzi w nich strach, poczucie zagrożenia, niepewności, powoduje płacz, jąkanie się, a nawet może wywołać padaczkę, (I. Leśnikowska-Matusiak, A. Wnuk, Instytut Transportu Samochodowego, 2014).


W bliskiej odległości około 150 m od POW jest zlokalizowany Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 przy ulicy Podmokłej 4 (dalej MOS nr 8). Mieszczą się w nim szkoła podstawowa i internat z myślą o dzieciach, które ze względu na zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym oraz trudności w uczeniu się są zagrożone niedostosowaniem społecznym. Ośrodek nie posiada żadnego zabezpieczenia przeciwhałasowego od strony POW.


Do tej pory zidentyfikowane zostały następujące powody nadmiernego hałasu na POW:

  • niewystarczające zabezpieczenie w postaci ekranów akustycznych, które nie są ciągłe, miejscami zbyt niskie, a ich powierzchnia raczej odbija dźwięk niż go pochłania;

  • pomimo zapisów w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych według której „nawierzchnię projektowanej drogi należy wykonać z materiału gwarantującego niski poziom emisji hałasu podczas eksploatacji drogi” zastosowano zdecydowanie głośniejszą od asfaltowych, nawierzchnię z betonu cementowego;

  • nagminne przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami.


Hałas drogowy zależy od prędkości ruchu pojazdów. Hałas rośnie wraz z prędkością ruchu, przy czym wzrost ten zależy od: a) kategorii pojazdu (lekki lub ciężki), b) od rodzaju nawierzchni jezdni, c) od nachylenia niwelety drogi. Z empirycznych zależności (np. na podstawie metody francuskiej NMPB-Routes-96) można określić zmianę poziomu hałasu generowanego przez pojazdy lekkie na skutek zmiany prędkości ruchu. Wartość redukcji hałasu zależy od zakresu zmiany prędkości oraz od prędkości wyjściowej (Tab. 1 oraz Rys. 1) .


Tab. 1 Redukcja hałasu pojazdów lekkich w zależności od zmiany prędkości ruchu [Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, 2018]


Rys. 1 Redukcja hałasu pojazdów lekkich w zależności od zmiany prędkości ruchu [Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, 2018]


Z powyższych danych wynika, że przekroczenie założonej prędkości o 30 km/h może skutkować podwyższeniem emisji hałasu nawet o 4,5 dB.


Obecnie ograniczenie prędkości na odcinku POW wynosi 100 km/h, jednak zdecydowana większość kierujących nie przestrzega tego ograniczenia i jedzie z prędkościami 120 - 160 km/h. Taka sytuacja powoduje dodatkowy znaczny wzrost hałasu na drodze, która już z powodów wskazanych powyżej jest opisywana przez mieszkańców jako „bardzo głośna”.


W dniu 23. lutego 2021 roku Stowarzyszenie zwróciło się do zarządzającego drogą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z wnioskiem podpisanym przez prawie 1100 mieszkańców dzielnicy Wawer o zapewnienie odpowiedniej ochrony akustycznej wzdłuż odcinka POW, przebiegającego w obrębie dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, jednak obawiamy się, że ten proces może potrwać wiele miesięcy a nawet kilka lat.


Obecna sytuacja zmierza w kierunku powstania nieodwracalnych skutków pogorszenia jakości życia mieszkańców oraz pensjonariuszy m. in. MOS nr 8 a także dewastacji środowiska.


Dlatego Stowarzyszenie zwraca się do Pana Inspektora o uwzględnienie niniejszego wniosku. Wydaje nam się, że jest to jedyna obecnie dostępna możliwość ograniczenia nadmiernego hałasu generowanego przez pojazdy poruszające się na POW.


Wskazać przy tym należy, że liczni mieszkańcy budynków położonych nieopodal POW popierają niniejszy wniosek, czego dowodzi załączona lista.


Z poważaniem,


Zarząd Stowarzyszenia

„Ekrany Akustyczne dla Wawra”


Jeśli chcesz poprzeć nasz wniosek przejdź na stronę PETYCJE

Załącznik:

  1. Lista zawierająca podpisy osób popierających niniejszy wniosek, zamieszkujących budynki położone nieopodal POW

  2. „Mapa hałasu”


Do wiadomości:


Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00 - 874 Warszawa


Nadinspektor Paweł Dzierżak

Komendant Stołeczny Policji

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa229 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page