top of page
Szukaj

Apel mieszkańców Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy o zlecenie pomiarów hałasu wzdłuż POW

Warszawa, dnia 14. czerwca 2021 roku

Mieszkańcy Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

(nazwiska i adresy e-mail w załączniku)

Pan Norbert Szczepański

Burmistrz Dzielnicy

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa;


Pan Michał T. Żebrowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa


Dot.: Południowa Obwodnica Warszawy (POW) na odcinku przebiegającym przez Dzielnicę Wawer m. st. Warszawy


My, mieszkańcy Dzielnicy Wawer apelujemy do Radnych i Zarządu Dzielnicy o zgodne współdziałanie w przedmiocie ograniczenia hałasu emitowanego przez POW na odcinku przebiegającym przez naszą Dzielnicę. W tym celu prosimy o:


  • pozyskanie niezbędnych formalnoprawnie upoważnień i zlecenie niezależnych pomiarów hałasu w przynajmniej 20 punktach zlokalizowanych tak, by uzyskać reprezentatywny wynik dla całości terenów objętych ochroną akustyczną wzdłuż wawerskiego odcinka POW;

  • wystąpienie do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia hałasu pochodzącego od POW.

UZASADNIENIE


W związku z otwarciem w dniu 22 grudnia 2020 roku części Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) przebiegającej przez dzielnicę Wawer i powstaniem uciążliwego hałasu pochodzącego od pojazdów przemieszczających się po obwodnicy, w dniu 4. lutego 2021 roku ponad 1 100 (tysiąc sto) zaniepokojonych mieszkańców wystosowało wniosek skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o wykonanie dodatkowych zabezpieczeń przed hałasem. Kopia w/w wniosku została również przesłana na ręce Pan Burmistrza oraz Pana Przewodniczącego.


W odpowiedzi na nasz wniosek w dniu 07. kwietnia 2021 roku GDDKiA przesłała pismo, w którym poinformowała, że przedmiotowa inwestycja została wykonana zgodnie z decyzjami środowiskowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. W powołanym piśmie GDDKiA wskazuje również, że:


„Jeśli zainteresowane dzielnice m. st. Warszawy zlecą wykonanie własnych pomiarów hałasu, mają możliwość zainicjowania odrębnego postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi. GDDKiA może wydatkować środki publiczne na dodatkowe zabezpieczenia na S2 POW wyłącznie na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego.”


Oddziaływanie hałasu ma negatywny wpływ na kondycję człowieka, na jego zdrowie, w szczególności na układ nerwowy i psychikę oraz na narządy wewnętrzne. Szkodliwe działanie hałasu na organizm człowieka objawia się zmęczeniem, gorszą wydajnością nauki, trudnościami w skupieniu uwagi, zaburzeniami orientacji, drażliwością, podwyższonym ciśnieniem krwi, bólem i zawrotami głowy, czasowymi lub trwałymi uszkodzeniami słuchu, występowaniem szumów usznych. Hałas jest szczególnie szkodliwy dla układu nerwowego małych dzieci, gdyż budzi w nich strach, poczucie zagrożenia, niepewności, powoduje płacz, jąkanie się, a nawet może wywołać padaczkę, (I. Leśnikowska-Matusiak, A. Wnuk, Instytut Transportu Samochodowego, 2014).


W bliskiej odległości około 150 m od POW jest zlokalizowany Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 przy ulicy Podmokłej 4. Mieszczą się w nim szkoła podstawowa i internat z myślą o dzieciach, które ze względu na zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym oraz trudności w uczeniu się są zagrożone niedostosowaniem społecznym. Ośrodek nie posiada żadnego zabezpieczenia przeciwhałasowego od strony POW.

W dniach 2-3. marca 2021 roku zostały wykonane przez akredytowane laboratorium, na prywatne zlecenie jednego z mieszkańców, pomiary hałasu na działce przy ul. Cygańskiej 2 znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie MOS. Pomiary te wykazały znaczne przekroczenia hałasu, o 5,2 dB w porze dziennej i aż o 7,7 dB w porze nocnej. Teren MOS na mocy Rozporządzenia MŚ z dnia 01.10.2012 r. jest zaliczany jako „teren zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”, zatem należy zakładać, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na tym terenie będą jeszcze wyższe.

Należy zaznaczyć, że obecnie, przed oddaniem do użytku tunelu pod Ursynowem natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku POW szacowane jest na około 7 000 pojazdów na dobę. Natomiast z Opracowania z zakresu Analizy i Prognozy Ruchu na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z marca 2014 roku wykonanego na zlecenie (GDDKiA) wynika, że natężenie ruchu pojazdów na odcinku międzywęzłowym od „Wał Miedzeszyński” do „Patriotów” będzie wynosiło 90 610 pojazdów na dobę w 2020 roku oraz 106 830 pojazdów na dobę w 2025 roku. Zatem obecnie obserwowany poziom hałasu jest jeszcze znacznie niższy od tego, który spodziewany jest po oddaniu do użytku całego odcinka POW, co ma nastąpić już we wrześniu 2021 roku.

Istnieje zatem pilna potrzeba wykonania niezależnych pomiarów hałasu jeszcze tej jesieni (październik/listopad), czyli niedługo po otwarciu tunelu pod Ursynowem.


Dlatego też zwracamy się do Pana Burmistrza oraz do Pana Przewodniczącego Rady Dzielnicy, jako Wasi wyborcy oraz w konsekwencji zameldowania w Wawrze także jako płatnicy podatków lokalnych i centralnych, o zlecenie niezależnych pomiarów hałasu na terenie naszej dzielnicy, analogicznie jak to ma zamiar zlecić Zarząd sąsiedniej dzielnicy Wilanów, której mieszkańcy również dotknięci są ponadnormatywnym hałasem od POW.


Należy tutaj wspomnieć, że Zarząd Dzielnicy Wilanów jeszcze w marcu b.r. wystąpił do Rady m. st. Warszawy o przyznanie środków na wykonanie pomiarów hałasu na ich terenie i uchwałą Rady z dnia 18.03.2021 roku otrzymał kwotę 30 000 zł na „Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na pomiar hałasu w związku z uwagami mieszkańców dotyczącym nadmiernego hałasu na terenie Dzielnicy”.


Panie Burmistrzu, czy dotychczasowe skargi mieszkańców Wawra dotyczące nadmiernego hałasu nie były wystarczającym powodem do wystąpienia z analogicznym wnioskiem o przyznanie środków na pomiary? Jesteśmy przekonani, że nie jest Panu obojętny los dzieci i młodzieży przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, narażonych na ponadnormatywny hałas na terenie dzielnicy, którą Pan Zarządza. Liczymy też, że dobro mieszkańców i tym samym wyborców będzie dla Pana silną motywacją do bezzwłocznego podjęcia działań.


Obecna sytuacja zmierza w kierunku powstania nieodwracalnych skutków pogorszenia jakości życia mieszkańców oraz pensjonariuszy m. in. MOS nr 8 a także dewastacji środowiska, co uzasadnia wystąpienie z niniejszym apelem.


Z poważaniem,


Mieszkańcy Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy


Załączniki:

  1. Lista z podpisami mieszkańców

  2. Sprawozdanie z pomiarów hałasu na terenie przy ul. Cygańskiej 2


Do wiadomości:

Pan Rafał Trzaskowski

Prezydent M. St. Warszawy

plac Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa


Pani Ewa Malinowska-Grupińska

Przewodnicząca Rady M. St. Warszawy

plac Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa


PODPISZ APEL TUTAJ


814 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page