top of page
Szukaj

Komisja Europejska pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w związku hałasem!

Zaktualizowano: 19 lut 2021

Komisja Europejska postanawia skarżyć Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy w sprawie hałasu.


Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewypełnieniem przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie hałasu (2002/49 / WE). Europejski Zielony Ład ustanawia ambicję zerowego zanieczyszczenia dla UE, co jest korzystne dla zdrowia publicznego i środowiska oraz dąży do neutralności klimatycznej. W tym kontekście przyjęcie planów działania jest konieczne w celu zwalczania hałasu, który jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego.


Polskie prawo krajowe nie gwarantuje ustanowienia planów działań, które są wymagane na mocy dyrektywy niezależnie od tego, czy na danym terenie przekroczone są dopuszczalne wartości hałasu. Wciąż brakuje planów działania dla 20 głównych odcinków kolejowych i 290 głównych odcinków dróg, pomimo upływu terminu na przyjęcie takich planów działania.


Ponadto prawo krajowe nie wymaga, aby plany działania zawierały wszystkie niezbędne elementy przewidziane w dyrektywie, w szczególności zapis konsultacji społecznych, środki dotyczące zachowania obszarów ciszy i długoterminową strategię. Dzięki konsultacjom społecznym na temat planów działania opinia publiczna może zweryfikować i wyrazić swoją opinię na temat tego, czy władze podejmują odpowiednie środki w celu zmniejszenia poziomu hałasu tam, gdzie może on być szkodliwy, lub aby zapobiec szkodliwemu dla istniejących poziomów. Dlatego konieczne jest przyjęcie nie tylko planów działania, ale prawo krajowe musi wymagać uwzględnienia wszystkich elementów w tych planach działania.


Ponieważ Polska nie odniosła się do obaw wyrażonych w uzasadnionej opinii Komisji, Komisja kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.


Hałas powodowany ruchem drogowym, kolejowym i lotniskowym jest drugą, po zanieczyszczeniu powietrza, główną przyczyną przedwczesnych zgonów w środowisku, a narażenie na nie wzrasta. Szacuje się, że hałas powoduje 12 000 przedwczesnych zgonów i przyczynia się do 48 000 nowych przypadków choroby niedokrwiennej serca (spowodowanej zwężeniem tętnic serca) rocznie w całej Europie. Szacuje się również, że 6,5 miliona Europejczyków cierpi na chroniczne zaburzenia snu, które upośledzają system poznawczy i powodują stres. Dlatego unijne przepisy dotyczące hałasu wymagają od państw członkowskich przyjęcia planów działania w celu ograniczenia szkodliwego hałasu w głównych aglomeracjach lub wokół głównych linii kolejowych, dróg i lotnisk.






44 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page